top of page
ביטוח מנהלים וקרן פנסיה

האותיות הקטנות
 

מה עומד מאחורי הסעיפים המסורבלים של קרנות הפנסיה, ביטוח המנהלים וקרנות ההשתלמות?

כשאתם מקבלים ערמות של דפים מסוכן הביטוח שלכם, אתם לא תמיד מסתכלים או מבינים מה משמעות הסעיפים הרבים. בכתבה הבאה נסקור כמה נושאים מרכזיים בעולם הביטוח והיכן מסתתרות ההגדרות החשובות שנוגעות לכסף שלכם.

 

קרן פנסיה – הגנה במקרה של נכות ופטירה בטרם עת

בתקנון קרן הפנסיה "מסתתרות" ההגדרות הקובעות את גובה הכיסוי לו נהיה זכאים, מי יהיה זכאי לפיצוי, ועוד נושאים שונים המגדילים או מקטינים את גובה הכיסוי.

אנו נוטים לדלג על סעיף ההגדרות בתקנון, בשל אורכו, אך חשוב לדעת שהוא מכיל מושגים שבחלקם אינם זהים בין כל הקרנות ומשנים את זכויות המבוטח.

דוגמא לכמה מן הסעיפים:

 

קביעת ההכנסה המבוטחת 

גובה פנסיית הנכות או השארים נקבעת על פי אחוז הפנסיה אותו רכש המבוטח מוכפל בשכר המבוטח. חשוב להבין כי השכר המבוטח אינו בהכרח השכר ממנו הפרישו העובד והמעביד את ההפקדה לקרן הפנסיה. מהגדרה זו מובן כי ככל שאחוז הפנסיה שנרכש גבוה יותר, וככל שההכנסה המבוטחת גבוהה יותר, תהיה גם הפנסיה במקרה פטירה ונכות גבוהה יותר.

 

קביעת השארים הזכאים לקבלת פנסיה במקרה של פטירה – ישנן קרנות שארים עבור אלמן/ה וליתומים. בחלק מהקרנות ניתן לבחור שאיר נוסף שאינו בן או בת הזוג. כך למשל יש לשים לב אם במקרה של פטירה יקבל השאיר הנוסף חלק מסכום הפטירה ואפילו לשמש כנאמן לכסף זה למען היתומים.

לסיכום, קיימים עוד הבדלים רבים בין תקנוני הקרנות. פעמים רבות עבור אותו כסף נקבל בקרן אחת יותר מאשר נקבל בקרן שניה. מומלץ לקרוא את התקנון בעיון ולהתייעץ עם סוכן הביטוח כדי להבינו לעומק.

 

ביטוח מנהלים  - לא רק למנהלים

ביטוח מנהלים הוא מוצר ייחודי בתחום הפנסיוני. הוא כולל שני מרכיבים חשובים: חיסכון ארוך טווח לפנסיה ומרכיבים ביטוחיים ביניהם ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים, בשונה מקרן הפנסיה הינו פוליסת ביטוח ולא קרן, כך שכל חוסך הוא מבוטח נפרד מול חברת הביטוח ולא עמית.

מה חשוב לדעת?

הבטחת מקדם קצבת הפנסיה לחוסך

מאפיין משמעותי בפוליסה, המקבע את חישוב תוחלת החיים.

צבירה סטנדרטית לפנסיה- הכספים הנחסכים במסגרת ביטוח מנהלים מופרשים לפוליסה באופן סטנדרטי. הפרשות עובד/מבוטח והפרשות מעסיק בהתאם לאחוזים שנקבעו. בכל חודש מועברים כספים לביטוח המנהלים והם מוקצים בפוליסה לטובת חיסכון ומרכיבים ביטוחיים.

הבטחת מקדם הקצבה- מקדם הקצבה הוא המספר בו למעשה מחלקים את סכום הכסף שנצבר בחיסכון לקבלת הקצבה החודשית. חשוב לציין כי פוליסות ביטוחי מנהלים מלפני 1994 מציעות מקדמים נמוכים ואטרקטיביים מאוד ולרוב מומלץ להשאירן פעילות.

 

קרנות השתלמות – חיסכון טהור

קרנות השתלמות נחשבות לא פעם כפחות אטרקטיביות בעולם החיסכון הפנסיוני. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא, שהכספים בקרנות נזילים לאחר 6 שנים ממועד פתיחת הקופה. סיבה זו גורמת לחוסך לחשוב, כי מדובר במוצר חיסכון לטווח הביניים בלבד.

למרות זאת, שינוי הרגלי החיסכון כיום, הופכים את קרנות ההשתלמות למוצר פנסיוני ארוך טווח, העומד בשורה אחת עם המוצרים האחרים המיועדים לטווח זה.
 

מה חשוב לדעת?

הטבות מס- הטבת המס הטמונה בקרן ההשתלמות נובעת מכך שהחיסכון פטור ממס במועד המשיכה (לאחר 6 שנים), כולל הרווחים. פטור זה מוגבל בהפקדות עד תקרה, שעומדת זה שנים רבות על שכר של 15,712 שקל.

מוטבים - בעת הצטרפות לקרן השתלמות כדאי לזכור למנות מוטבים למקרה מוות. זהות המוטבים נקבעת בלעדית על ידי החוסך, וניתן לשנות את זהותם בכל נקודת זמן במהלך תקופת החיסכון.

רמת סיכון – מומלץ לבחור את הקרן בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לחוסך (ולא רק על בסיס תשואות עבר).

bottom of page