top of page

ברוכים הבאים לאתר "בנבנישתי ביטוח ופיננסים"
(להלן גם - "האתר" או "שמעון בנבנישתי" - סוכן-ביטוח )

אתר אינטרנט זה, נועד למתן שירות של שמעון בנבנישתי- סוכן-ביטוח
בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים:

 

כללי
אתר זה נועד לשימושך הפרטי האישי. מעבר לזה אינך רשאי, לאחסן את תוכנו של אתר אינטרנט זה, להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא וזאת ללא קבלת אישור מאת שמעון בנבנישתי - סוכן ביטוח בכתב. למען הסר ספק ובכל מקרה, ההוראות המפורטות הכתובות בפוליסות של חברות הביטוח ו/או כל חברה אחרת (כגון התעריפים,התנאים, המחירים וכד') גוברות על כל המידע המופיע באתר אינטרנט זה. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי בעל האתר ומתכנניו אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כל שהוא.

 קנין רוחני
תוכנו של אתר האינטרנט בנבנישתי סוכנות לביטוח, מוגן בזכויות יוצרים ©. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של שמעון בנבנישתי סוכן-ביטוח בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של שמעון בנבנישתי סוכן ביטוח בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינו של שמעון בנבנישתי סוכן ביטוח בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת האתר בכתב ומראש. התמונות המופיעות באתר הם למטרות המחשה בלבד, ולא לשום מטרה אחרת. כל הזכויות שמורות לעורך האתר ולבעל האתר שמעון בנבנישתי סוכן ביטוח.

מידע ותכנים באינטרנט
דפי הקישורים באתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי שמעון בנבנישתי - סוכן-ביטוח או מי מטעמו, שמעון בנבנישתי - סוכן-ביטוח אינו יכול לשלוט בהם או לפקח עליהם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים. שמעון בנבנישתי - סוכן-ביטוח אינו מתחייב כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. שמעון בנבנישתי - סוכן-ביטוח רשאי לסלק קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. שמעון בנבנישתי- סוכן-ביטוח לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, ובפרט מנועי החיפוש ודף הקישורים. שמעון בנבנישתי סוכן-ביטוח לא ישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. המידע המופיע באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי בלבד, שמעון בנבנישתי - סוכן-ביטוח שומר לעצמו את הזכות לעדכן או לשנות את המידע שבאתר בכל זמן שהוא. שמעון בנבנישתי - סוכן-ביטוח אינו אחראי לתוכנם של אתרי אינטרנט אחרים, אשר אליהם יש קישורים מאתר אינטרנט זה, או לתוכנם של אתרים אחרים המפרסמים את שמעון בנבנישתי - סוכן-ביטוח או לתוכנם של אתרי חברות הביטוח ו/או לכל אתר אחר ו/או לייעוץ מסוג כל שהוא הניתן ע"י אנשי מקצוע מסוג כול שהוא המקושרים לאתר אינטרנט זה. למען הסר כל ספק המידע באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ולא לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא לפיכך אין להסתמך על נתון כלשהו המובא באתר זה לשם ביצוע פעולה או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן.

 פרטיות

במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, שמעון בנבנישתי - סוכן-ביטוח לא ימסור את פרטיך האישיים. 

שמעון בנבנישתי - סוכן-ביטוח לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר.

פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

 

*האמור בתנאי השימוש באתר  זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים

bottom of page