top of page
מושגים חשובים בתחום הביטוח

חיים ובריאות
פוליסה​

מסמך חוזי בין מבטח למבוטח המכיל את התחייבותו של המבטח אשר לחובת התגמול שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך, בכפוף לסייגים וההתניות המצויים בו.
 

ביטוח

התחייבות חברת הביטוח לשלם פיצויים במקרה של נזק. המבוטח מפקיד כספים בחברת הביטוח עד שיהיה צורך בהם לתשלום עבור הנזק. לחברת הביטוח עתודות כספיות הממנות את תשלום הפיצויים בגין הנזק.
 

קולקטיב

ביטוח קולקטיב הוא ביטוח המבטח קבוצת אנשים בעלי רקע משותף, מקום עבודה או תאגיד כלשהו. ביטוח קולקטיב הוא חבילת כיסויים הניתנת למספר רב של אנשים, באותו הקולקטיב, לרוב בתנאים ומחירים זהים.


​תנאי חיתום

רכישת פוליסת ביטוח בריאות מותנית בחיתום רפואי. מדובר בהליך, שבו המבוטח הפוטנציאלי מחויב למלא הצהרת בריאות, אשר מורכבת ממגוון שאלות לעניין מצבו הרפואי. תוצאות החיתום קובעות אם החברות תקבלנה את המועמד לביטוח בתנאי פוליסה רגילים, או אם החרגות.
 

החרגה

מגבלה לכיסוי הביטוחי בפוליסה, הניתנת עקב מצב רפואי קודם/ קיים של המבוטח, בנוסף למגבלות (חריגים כלליים) הנקובות בפוליסה.
 

תוספת חיתומית

תוספת לפרמיה עקב מצב רפואי קודם / קיים של המבוטח.
 

תקופת המתנה

תקופה רצופה המתחילה מיד לאחר קרות מקרה הביטוח ואשר בגינה אין המבוטח זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו, אלא רק לאחר סיומה. הפיצוי או השיפוי ישולם מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך המצב המזכה את המבוטח בקבלתו עפ"י תנאי הפוליסה.
 

תקופת אכשרה 

תקופה רצופה המתחילה במועד תחילת הביטוח ואשר רק בסיומה יהיה המבוטח (או המוטב) זכאי לתגמולי הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח. המבוטח (או המוטב) לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח כלשהם בגין מקרה ביטוח שארע לפני תום תקופת האכשרה.

 

אובדן כושר עבודה

מצב שבו עקב מחלה או תאונה המבוטח אינו יכול להמשיך לעבוד והכנסתו החודשית נפגעת במצב זה תפצה חברת הביטוח את המבוטח לפי סכום הביטוח שרכש ועד ל75%- מהכנסתו הממוצעת בשנה האחרונה.
 

שיפוי

סכום המשולם ע"י החברה כנגד הוצאות שהוציא המבוטח בפועל, כנגד קבלות מקוריות, לאחר שקרה מקרה הביטוח, עד לתקרת הסכום שנקבע בפוליסה. במקרה זה חברת הביטוח מחזירה את מצבו של המבוטח לערב קרות מקרה הביטוח.
 

​פיצוי

סכום כספי שחברת הביטוח תשלם למבוטח בקרות מקרה הביטוח, על פי תנאי הפוליסה.

 

גמל ופנסיה

 

גיל פרישה

הגיל בו זכאי אדם לפרוש מעבודתו וליהנות מכספי הצבירה לאותה עת, כפי שנקבע בחוק גיל פרישה התשס"ד - 2004. נשים בגיל 64, גברים 67.

 

ביטוח מנהלים

פוליסה להפרשות פנסיוניות שכולל רכיב של חסכון מצד אחד ורכיב ביטוחי של מוות ואובדן כושר עבודה.

 

​קרן פנסיה וותיקה

קרן הפנסיה אשר תחילת החברות בה היה מוקדם מחודש מרץ בשנת 1995. אושרה כקופת גמל לקצבה לפי תקנות קופות גמל לפני ינואר 1995. הקרן סגורה בפני עמיתים חדשים החל מתאריך 1.4.95

 

קרן פנסיה חדשה​

קרן הפנסיה אשר תחילת החברות החל טרם חודש מרץ 1995. הקרן סגורה בפני עמיתים חדשים החל מתאריך 1.4.95.

 

גירעון אקטוארי

מצב שבו הערך הנוכחי של נכסים שהצטברו בקרן פנסיה ,יחד עם הערך הנוכחי של התשואה עליהן והפרשות עתידיות, לא יספיקו כדי למלא אחרי ההתחייבויות העתידיות והוצאות הניהול הנובעת מאותה הערכה. גרעון אקטוארי גרם לשחיקה של הנכסים בקרן הפנסיה ולפגיעה בפנסיה של המבוטחים.

 

דמי ניהול בקרן פנסיה

תשלום לחברת הביטוח עבור ניהול החסכונות הפנסיונים שלנו. דמי הניהול מהווים אחוז מסויים מהחיסכון המצטבר, ולרוב גם מההפקדות עצמן. המקסימום המותר 6% מהפקדות, ו0.5% מצבירה.

 

דמי ניהול בקרנות ההשתלמות

בקרן השתלמות קיימת עמלת דמי ניהול רק על הצבירה – עמלה שנתית הנגבית מהסכום הכולל שנמצא בקרן. דמי הניהול המקסימאליים על פי חוק עומדים על 2%. 

 

שחרור

שחרור מתשלום פרמיה על ידי המבוטח במידה ואיבד את כושר עבודתו תוך שמירה מלאה על כל הזכויות בפוליסה. שחרור זה ניתן למי שרכש אותו במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה.

 

מוטב

האדם שיקבל את סכומי הביטוח על ידי חברת הביטוח כשמתרחש אירוע הביטוח. שם המוטב נקוב בפוליסה והוא מכונה המוטב הראשי.
 

מסלולי השקעה

האופן בו מושקעים כספי החוסך בהתאם לבחירתו, מתוך מגוון מסלולי השקעה. פרוט מדיניות ההשקעות של כל אחד מהמסלולים המוצעים בתוכניות המאפשרות בחירה, קיים בתנאים הכלליים של התוכניות השונות.
 

מקדם קצבה

מקדם המרה לקצבה הוא מספר שבעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים. ככל שמקדם ההמרה נמוך יותר, גובה קצבת הפנסיה החודשית שצפויה למבוטח תהיה גדולה יותר.

 

ערך מסולק

סכום הביטוח המוקטן למקרה מוות (או גיל פרישה), כאשר המבוטח מפסיק את התשלום השוטף לפוליסה.

 

ערך פדיון

בדיווחים של חברות הביטוח, ערך הפדיון כולל גם קנס, אשר החברות מטילות בתנאים מסוימים על מי שמפסיק את תשלומי הפרמיה. ערך הפדיון הוא הסכום שנצבר לפני ניכוי מס (אם חל מס על הכסף). 

 

פוליסת מסוג "עדיף"

פוליסות שבהן חלק מסוים מהפרמיה יועד לחיסכון (לרוב 80%), והיתרה (במקרה זה 20% מההפקדות) הועברה לרכישת ביטוח חיים ("ריסק") וביטוח אובדן כושר עבודה, וכן כדמי ניהול מהפרמיה ששימשו למימון ההוצאות על מכירת הפוליסה.

 

פנסיה מקיפה

תוכנית להבטחת תנאים סוציאליים לעמית במסגרת קרן פנסיה, המבטיחה לעמיתים פנסיית זקנה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים.

 

קרנות השתלמות

קופת גמל שנועדה לתשלום דמי השתלמות לעובדים. לפי פקודת מס הכנסה סעיף 3 (ה), זו קופת גמל שנועדה לאפשר חיסכון של סכומים המיועדים למימון השתלמויות מקצועיות לעובד. שיעור תשלומי המעסיק - עד% 7.5 ממשכורתו הקובעת של העובד. שיעור תשלומי העובד - שליש לפחות מהסכום ששילם המעסיק ולא יותר מ - 2.5% ממשכורתו. משיכת הכספים מותרת לאחר 6 שנות חברות או 6 שנים מהמשיכה האחרונה, והיא פטורה ממס.

bottom of page