top of page
פוליסת חסכון

קרן השתלמות                                                      
 
קרן השתלמות הינה קופת גמל , לשכירים ועצמאיים לחיסכון לטווח בינוני/ארוך. במקור היא נועדה לשמש את העובדים למימון  השתלמויות (כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך), אולם כיום היא משמשת בעיקר כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני. קרן השתלמות הינו האפיק היחיד הפטור ממס רווחי הון בהפקדות עד התקרות בחוק.
 

קרן השתלמות לעובדים שכירים
 
קרן השתלמות הינה הטבת מעסיק שרוצה להטיב עם עובדיו. הפקדת מעסיק הינה 7.5% מהשכר , ואילו העובד משלים 2.5% משכרו. שכיר יכול להפקיד עד שכר חודשי של 15,712 מבלי שההפקדה תחייב אות בזקיפת הכנסה. הפקדה מעל התקרה תחייב את העובד בתשלום מס וביטוח לאומי, ובנוסף במעמד משיכת הכספים מקרן ההשתלמות כספים מעבר לתקרה יחויבו במס רווח הון של 25% ריאלי.
 
לדוגמא
יוסי מרוויח 18,000ש"ח בחודש,
שכר מעבר לתקרה – 18,000-15,712 = .2,288 ₪
הפקדה מעבר לתקרה 7.5% מ- 2,288 ש"ח = .171.6 ₪
עליהם ישולם מס שולי וביטוח לאומי.
בנוסף, כל הרווחים על סכום זה (ועל הפקדה הנוספת של העובד) – יהיו חייבים במס רווח הון במשיכה.


קרן השתלמות לעצמאיים

קרן השתלמות מהווה אפיק חיסכון משתלם עבור עצמאים, שכן היא מאפשרת ליהנות מהטבות מס ייחודיות ומנזילות הכספים לאחר 6 שנים לכל מטרה, או לאחר 3 שנים לצורך השתלמות. עובדים עצמאיים יכולים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן השתלמות וליהנות  מהטבות מס עד 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת. תקרת ההכנסה השנתית הקובעת מוגבלת בתקרה של 283,905 ש"ח לכל היותר. על כן, עבור עצמאים שהכנסתם הקובעת הנה 283,905 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המרבי שיוכר כהוצאה מוכרת הינו: 12,776 ש"ח (283,905 ש"ח כפול 4.5%). ההטבה בניכוי, ניתנת לפי המס השולי של העצמאי כפול ההפקדה הנחשבת כהוצאה מוכרת. לדוגמא, על פי מס שולי של 47%, ניתן לקבל הטבה בניכוי בסך 6,005 ש"ח (12,776 ש"ח כפול 47% ).
בעת משיכה כדין, מפטור ממס רווח הון עבור ההפקדות שבוצעו עד לתקרה השנתית המוטבת בסך 19,920 ₪. עצמאים יכולים להפקיד לקרן השתלמות סכומים נוספים מעבר לתקרה המוטבת, וכך ליהנות מהיתרונות של חיסכון באמצעות קרן השתלמות. במקרה כזה יהיה תשלום מס רווח הון של 25% על ההפקדות מעבר לתקרה. עצמאיים רשאים לפתוח כל שנה קרן השתלמות חדשה ולהפקיד לתוכה כספים לחסכון. בדרך זו יוצרים מצב שלאחר 6 שנים של וותק, שנה אחר שנה נזקף לזכותם חסכון נזיל לשימוש. חשוב לציין, שלא ניתן לאחד בין קרנות ההשתלמות השונות. וכול קופה עומדת בפני עצמה


קרן השתלמות למורים וגננות

לעובדי הוראה קיימות 2 קרנות השתלמות , קרן השתלמות למורים ולגננות, קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים.
הקרנות לא נועדו למטרת חיסכון אלא למימוש יציאה לשנת השתלמות, אך בתנאים מסוימים ניתן גם למשוך את הכסף שנצבר בהן הצבירה בקרן השתלמות לעובדי הוראה גבוהה יותר והיא מורכבת מהפרשות העובדים בשיעור 4.2% משכרם ומהפרשות המעסיק בשיעור 8.4% משכר העובדים. סך כל הצבירה (מעסיק + עובד/ת) מסתכם בשיעור 12.6% מהשכר. משיכת הכספים לצורך השתלמות, פטורה ממס.  העובדים פטורים ממס במידה והפקדות המעסיק לא עלו על 1319.8 שח (8.4% ממשכורת של 15,712 נכון לשנת 2023), והפרשות העובד/ת לקרן לא עלו על 659.9 ₪ לחודש (4.2% ממשכורת של 15,712 ₪, נכון ל-2023)


החלת ותק בקרן השתלמות

החלת וותק בקרן השתלמות מתייחסת לחוסכים שיש ברשותם שני חשבונות בקרנות השתלמות. במצב כזה, ניתן להחיל את הוותק של הקרן האחת גם על הקרן השנייה. החלת הוותק על הקרן ה"צעירה" יותר מאפשרת כאמור למשוך את הכספים שהצטברו בה ללא אירוע מס.
למימוש האופציה של החלת הוותק חייבים להתקיים התנאים הבאים:
א. אחד משני החשבונות בקרנות ההשתלמות הינו במעמד 'שכיר' (השני יכול להיות גם במעמד של 'עצמאי', אבל אם שני החשבונות הם במעמד של                'עצמאי', החלת הוותק אינה אפשרית).
ב. יש למשוך את כל הכספים שהצטברו בקרן "הצעירה", ולאחר מכאן משיכה מהקופה הוותיקה.
ג. אין הפקדות מקבילות בשתי הקרנות.
ה. לא בוצעה עד לנקודת הזמן הנוכחית משיכת כספים מהקרן הוותיקה.
 

יתרונות השקעה בקרן השתלמות

 

  • הטבת מס הכנסה לשכירים ועצמאיים.

  • פטור ממס רווח הון עד התקרה.

  • דמי ניהול נמוכים יחסית.

  • ניתן לעבור בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס.

  • כסף נזיל לאחר 6 שנים.

  • ניתן לנייד בין גופים מנהלים ולשמור על הוותק.

  • הלוואות בתנאים טובים כנגד כספי החסכון.

  • החסכון בקופה מתקבל כסכום חד פעמי ולא כקצבה.

  • הורשת הזכויות בקרן, על פי מה שהיה מגיע למוריש.

 

 

לקבלת פרטים נוספים מוזמנים לדבר איתי.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או יעוץ במוצר פיננסי ו/או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס/ ו/או יעוץ פיננסי ו/או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

bottom of page