Heading 2

 

 

מבוטח יקר,

בשנים האחרונות בעקבות ריבוי הרפורמות בענף הביטוח והפיננסים, ובהטלת מטלות רגולטוריות רבות אשר הביאו לעלייה ניכרת בהוצאות הטיפול השוטפות של סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו, הוטלו עליו מטלות חדשות שלא היו קיימות קודם לכן.
לאור זאת, ולצורך עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, משרדנו גובה שכר טירחה כהשתתפות בהוצאות הרבות הכרוכות במתן שירות וטיפול מסור בלקוחתנו. ברצוננו להדגיש כי חלק מהשירותים הרשומים מטה ניתנים על ידי מוקדי חברות הביטוח ללא עלות מצד הלקוח (מודגש בירוק). לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו ישירות מהיצרנים ללא עלות.

הזמנת השירות דרכנו מעניק ללקוח ערך מוסף רב: ניתוח צרכים,כתובת מקצועית, הסבר,מעקב וביצוע, ומענה טלפוני אישי.

 

להלן רשימת השירותים שיחויבו בשכר טירחה:

1. מינוי סוכן - קבלת פוליסת פרט לטיפולנו -      100 שח.

2. מינוי סוכן - קבלת פוליסות מנהלים ופנסיה -  350 שח.

3. מינוי סוכן - קבלת פוליסות גמל והשתלמות -  250 שח.

4.שדרוגים בפוליסות בריאות/חיים לקוח חדש-  350 שח.

5.שדרוגים בפוליסות בריאות/חיים לקוח קיים -  150 שח.

6.ביצוע עזיבת עבודה בביטוחי מנהלים ופנסיה-  300 שח.

6.בדיקה וניתוח תיק ביטוח כולל דוח המלצות -   350 שח.

7.ניתוח תיק ביטוח פנסיוני כולל דוח המלצות -   800 שח.

8.ניתוח תיק ביטוח פנסיוני וביטוחי פרט כולל המלצות - 1200 שח.

9.אישורי מס,הצהרת הון,עדכון מוטבים, העתקי פוליסות- 150 שח.

10.ליווי פרישה כולל הכנת טפסים למס הכנסה - 3000 שח.

שירותים שניתן לקבל ישירות מחברת הביטוח ללא עלות.

1.פדיון פוליסה מסולקת /מוקפאת - 200 שח.

2.אישורי מס, הצהרת הון, עדכון מוטבים, העתקי פוליסות- 150 שח.

  • התעריפים לא כוללים מע"מ.​

  • תשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית/כרטיס אשראי.

  • שירותים ובקשות שאינן מופיעות בטבלה יתומחרו בנפרד.

  • החברה רשאית לעדכן את התעריפים מעת לעת.

Insurance Agent